Praca dla lingwisty – ogłoszenie II

Poszukiwany lingwista do pracy w Konsorcjum CLARIN-PL

 

Poszukujemy osób chętnych do pracy w charakterze lingwisty – anotatora w projekcie realizowanym na Politechnice Wrocławskiej w ramach infrastruktury CLARIN-PL.

Ogłoszenie kierujemy do osób, które:

 1. kończą lub skończyły studia przynajmniej I stopnia w zakresie językoznawstwa polskiego lub dyscypliny pokrewnej,
 2. mają doświadczenie w pracy z tekstem (anotacja, analiza, redakcja etc.),
 3. umiejętnie korzystają z programów komputerowych do pracy z tekstem,
 4. są zainteresowane nabyciem i rozwojem umiejętności technicznych, które mogą być rozwijane w zakresie związanym z pracą (np. język programowania, bazy danych, arkusze kalkulacyjne itp.);
 5. same potrafią definiować swoje zadania w porozumieniu z koordynatorem i konsekwentnie dążyć do ich realizacji.

 

Oferujemy:

 1. uczestnictwo w nowatorskim projekcie w zakresie przetwarzania języka naturalnego,
 2. możliwość nabycia umiejętności technicznych niezbędnych przy pracy analityka danych językowych,
 3. możliwość pogodzenia pracy z doktoratem i życiem osobistym (możliwość uzgodnienia godzin pracy).

 

Korpusy językowe znajdują coraz większe zastosowanie we współczesnych badaniach humanistycznych i społecznych (np. z zakresu leksykografii, literaturoznawstwa, psychologii, czy socjologii).  Anotowane kolekcje tekstów jako zbiory treningowo-testowe są ponadto kluczowymi zasobami dla rozwoju narzędzi do automatycznego przetwarzania języka naturalnego.

 

Zgłoszenie:

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt mailowy z koordynatorem lingwistów korpusowych, dr. Marcinem Oleksym: marcin.oleksy@pwr.edu.pl. W mailu prosimy zaznaczyć, jaki wymiar czasu pracy Państwa interesuje. Na zgłoszenia czekamy do 15. 06. 2020r.

 

 

Praca dla lingwisty – ogłoszenie I

Poszukiwany lingwista do pracy w Konsorcjum CLARIN-PL

 

Poszukujemy osób chętnych do pracy w obszarze lingwistyki komputerowej przy projekcie Słowosieć realizowanym na Politechnice Wrocławskiej w ramach infrastruktury CLARIN-PL.

Ogłoszenie kierujemy do osób, które:

– kończą studia II stopnia w zakresie językoznawstwa polskiego i planują studia III stopnia lub też realizują je obecnie;

– posługują się językiem angielskim (a także niemieckim lub hiszpańskim);

– są zainteresowane nabyciem i rozwojem umiejętności technicznych, które mogą być rozwijane w zakresie związanym z pracą (np. język programowania, bazy danych, arkusze kalkulacyjne itp.);

– same potrafią definiować swoje zadania w porozumieniu z koordynatorem i konsekwentnie dążyć do ich realizacji.

Ze swojej strony możemy zaoferować:

– wynagrodzenie na początkowym poziomie 3 200 zł netto (podstawa);

stabilność zatrudnienia przez okres trwania projektu (4 lata);

– możliwość publikacji w renomowanych czasopismach o zasięgu ogólnoświatowym w zakresie informatyki i językoznawstwa;

– możliwość pogodzenia pracy z doktoratem i życiem osobistym (możliwość uzgodnienia godzin pracy);

– uczestnictwo w nowatorskich projektach w zakresie przetwarzania języka naturalnego;

– możliwość nabycia umiejętności technicznych niezbędnych przy pracy analityka danych językowych.

 

Słowosieć (ang. plWordNet, zob. http://plwordnet.pwr.wroc.pl/wordnet/) jest bazą leksykalno-semantyczną dla języka polskiego, rodzajem elektronicznego słownika relacyjnego w formacie bazy danych (SQL), budowanym od 2005 roku na Politechnice Wrocławskiej przy udziale programistów – specjalistów przetwarzania języka naturalnego i lingwistów. Od 2013 roku jest rozwijana w ramach infrastruktury technologii językowej dla języka polskiego CLARIN-PL (https://clarin-pl.eu/pl/strona-glowna/), będącej częścią ogólnoeuropejskiej infrastruktury CLARIN ERIC (https://www.clarin.eu/). Od b.r. infrastruktura CLARIN-PL będzie rozwijana w ramach działania 4.2. POIR (http://www.poir.opi.org.pl/), którego celem jest dostosowanie jej do wykorzystania na rynku komercyjnym.

 

Elementy Słowosieci, które planujemy w najbliższym czasie rozwijać, a które jednocześnie mogą stać się materiałem prac badawczych naszych współpracowników, to m.in.:

– semantyka przymiotników w języku polskim;

– kolokacje i wielowyrazowe jednostki leksykalne (w tym terminologia wielowyrazowa);

– relacje semantyczne i derywacyjne pomiędzy jednostkami z języka i wydobywanie ich z tekstów;

– ujednoznacznianie znaczeń leksykalnych (word sense disambiguation);

– ontologie wyższego i średniego rzędu oraz ontologie dziedzinowe;

– powiązania pomiędzy systemami języka (np. morfologicznym i składniowym);

– analiza semantyczno-kulturowa

oraz wiele innych, które zależą od obecnego kształtu Słowosieci, potencjalnych kierunków jej rozwoju i Państwa kreatywności.

 

Zgłoszenie

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt mejlowy z koordynatorką polskich lingwistów Słowosieci, dr Agnieszką Dziob: agnieszka.dziob@pwr.edu.pl. W mejlu prosimy zaznaczyć, jaki wymiar etatu Państwa interesuje. Na zgłoszenia czekamy do 15. 06. 2020r.

Praca dla informatyka – ogłoszenie II

Poszukiwany informatyk do pracy w Konsorcjum CLARIN-PL

 

Konsorcjum naukowe CLARIN-PL (http://clarin-pl.eu) poszukuje informatyka do pracy przy rozwoju i utrzymaniu infrastruktury CLARIN-PL.

Konsorcjum CLARIN-PL jest polskim węzłem europejskiej infrastruktury badawczej CLARIN ERIC skierowanej do naukowców korzystających z metod przetwarzania języka naturalnego (natural language processing). Do konsorcjum należy sześć instytucji akademickich (Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Podstaw Informatyki PAN, Instytut Slawistyki PAN, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Uniwersytet Łódzki), jego liderem jest Politechnika Wrocławska.

Infrastruktura CLARIN-PL  zbudowana jest z kilku współzależnych systemów, w tym kilku związanych z rozwojem i udostępnianiem wielkiego, relacyjnego słownika semantycznego Słowosieć: http://plwordnet.pwr.wroc.pl/wordnet.

Praca w Konsorcjum oznacza ciekawe wyzwania, oferuje możliwości wykazania się kreatywnością w zarówno w pracach inżynierskich jak i badawczych, a także okazje do wdrażania własnych pomysłów. Oferujemy pracę na etat w wymiarze pomiędzy 0,5-1. Studenci, szczególnie WIZ PWr., mogą połączyć pracę z realizacją pracy dyplomowej.

Wymagania:

 • Biegła znajomość Java, Python, Bash
 • Znajomość relacyjnych baz danych (MySQL, PostgreSQL)
 • Znajomość JavaScript, CSS, HTML
 • Znajomość systemu Linux
 • Umiejętność analitycznego myślenia, kreatywność, samodzielność
 • Znajomość Docker
 • Biegłe posługiwanie się  systemem kontroli wersji (git)

Mile widziane:

 • Doświadczenia w tworzeniu aplikacji internetowych
 • Znajomość frameworku JavaEE, Hibernate, JavaFX

Oferujemy:

 • pracę w środowisku naukowym zorientowanym na innowacyjne rozwiązania wspierające rozwój narzędzi na otwartej licencji
 • pracę przy rozwoju narzędzi używanych w międzynarodowych projektach badawczych (różne dziedziny)
 • pracę przy zagadnieniach wymagających wykazania się inwencją i samodzielnością

Zgłoszenie:

Na zgłoszenia czekamy do 15. 06. 2020r.

Prosimy o przesyłanie CV na adres: jan.wieczorek@pwr.edu.pl

Bardzo prosimy o umieszczenie w CV zapisu o wyrażeniu zgody na przetwarzania i przechowania Państwa danych osobowych na potrzeby rekrutacji przez CLARIN-PL.

Praca dla informatyka – ogłoszenie I

Poszukiwany informatyk do pracy w Konsorcjum CLARIN-PL

 

Konsorcjum naukowe CLARIN-PL (http://clarin-pl.eu) poszukuje informatyka do pracy przy rozwoju webowego systemu do zarządzania i anotacji korpusów tekstowych Inforex.

Konsorcjum CLARIN-PL jest polskim węzłem europejskiej infrastruktury badawczej CLARIN ERIC skierowanej do naukowców korzystających z metod przetwarzania języka naturalnego (natural language processing). Do konsorcjum należy sześć instytucji akademickich (Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Podstaw Informatyki PAN, Instytut Slawistyki PAN, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Uniwersytet Łódzki), jego liderem jest Politechnika Wrocławska.

System Inforex jest projektem typu open source, którego kody źródłowe są publicznie dostępne pod adresem: https://github.com/CLARIN-PL/Inforex

Praca w Konsorcjum oznacza ciekawe wyzwania, oferuje możliwości wykazania się kreatywnością w zarówno w pracach inżynierskich jak i badawczych, a także okazje do wdrażania własnych pomysłów.

Oferujemy pracę na etat w wymiarze pomiędzy 0,5-1. Studenci, szczególnie WIZ PWr., mogą połączyć pracę z realizacją pracy dyplomowej.

Wymagania:

 • Dobra znajomość PHP (5.6+)
 • Znajomość relacyjnych baz danych (MySQL)
 • Znajomość JavaScript, CSS, HTML
 • Znajomość repozytorium kodu git
 • Umiejętność analitycznego myślenia, kreatywność, samodzielność

Mile widziane:

 • Doświadczenia w tworzeniu aplikacji internetowych
 • Znajomość frameworku Smarty
 • Znajomość bibliotek jQuery, Bootstrap
 • Znajomość Dockera, Liquibase

Oferujemy:

 • pracę w środowisku naukowym zorientowanym na innowacyjne rozwiązania wspierające rozwój narzędzi na otwartej licencji
 • pracę przy rozwoju narzędzi używanych w międzynarodowych projektach badawczych (różne dziedziny)
 • pracę przy zagadnieniach wymagających wykazania się inwencją i samodzielnością

Zgłoszenie:

Na zgłoszenia czekamy do 15. 06. 2020r.

Prosimy o przesyłanie CV na adres: jan.wieczorek@pwr.edu.pl

Bardzo prosimy o umieszczenie w CV zapisu o wyrażeniu zgody na przetwarzania i przechowania Państwa danych osobowych na potrzeby rekrutacji przez CLARIN-PL.

Seminarium dr. hab. Macieja Piaseckiego w NASK (25 lutego 2020 r.)

Zapraszamy serdecznie na seminarium prowadzone przez dr. hab. Macieja Piaseckiego w siedzibie Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej.

Temat seminarium: CLARIN-PL – infrastruktura badawcza technologii językowych w perspektywie rozwoju sztucznej inteligencji

Data: 25. 02. 2020 r., godzina 12:00
Adres: NASK – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Kolska 12
01-045 Warszawa

Warsztaty: Metody cyfrowe w literaturoznawstwie (25 marca 2020, IBL PAN, Warszawa)

CLARIN-PL jest współorganizatorem warsztatów odbywających się przy okazji 11 Zjazdu Polonistów organizowanego przez IBL PAN.

Główna strona wydarzenia: https://zjazdpolonistow2020.uw.edu.pl/

Termin: Środa, 25 marca 2020

Miejsce: IBL PAN, Nowy Świat 72, Warszawa, sala 144 (I p.)

Organizatorzy: Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN, CLARIN-PL, Instytut Literatury Polskiej UW

Prowadzący: Agnieszka Karlińska, Maciej Maryl

Liczba miejsc: 25.

Zgłoszenia przyjmujemy do 29 lutego 2020 TUTAJ

Kwalifikacja na podstawie kilkuzdaniowej odpowiedzi na pytania:

 • Obowiązkowo: Dlaczego chcę wziąć udział w warsztatach?
 • Fakultatywnie: Jak planuję wykorzystać te metody we własnych badaniach.

Wymagania: własny laptop.

Celem warsztatów jest prezentacja metod cyfrowych w literaturoznawstwie na podstawie ogólnodostępnego systemu LEM (Literacki Eksplorator Maszynowy), stworzonego przez CLARIN-PL we współpracy z IBL PAN. Uczestnicy poznają podstawy teoretyczne badań cyfrowych i nauczą się samodzielnie wykonywać podstawowe operacje pozwalające przygotować korpus tekstów do interpretacji.

Wcześniejsza znajomość metod cyfrowych, programowania, statystyki itd. nie jest wymagana. Uczestnicy będą mogli pracować na materiałach dostarczonych przez organizatorów. Podczas warsztatów będziemy analizować Lalkę Bolesława Prusa, by metodami cyfrowymi odpowiedzieć na niektóre pytania stawiane przez literaturoznawców.

Szczegółowe informacje dot. przygotowania materiałów będą podane w późniejszym terminie.

W trakcie warsztatów planowana jest przerwa obiadowa. Szczegółowy program zostanie podany na początku marca.

Warsztaty CLARIN-PL w praktyce badawczej (UMCS LUBLIN)

MATERIAŁY I PREZENTACJE Z WARSZTATÓW:

 1. CLARIN-PL – wprowadzenie
 2. Słowosieć – WordNet
 3. Usługi przetwarzania mowy
 4. Parsowanie zależnościowe
 5. Ekstrakcja terminologii z tekstu – TermoPL
 6. Korpus Dyskursu Parlamentarnego
 7. Narzędzie do tworzenia korpusów – Korpusomat
 8. Tager Morfeusz2
 9. Korpusy wielojęzyczne + przeglądarka korpusowa Kontext
 10. Repozytorium DSpace + Platforma CLARIN Cloud + Narzędzie INFOREX (anotacja korpusów)

LINK do PROGRAMU: LINK

ADRES warsztatów: 

Wydział Politologii UMCS

pl. Litewski 3, Lublin

Szanowni Państwo,

w imieniu wszystkich organizatorów chciałbym poinformować o nadchodzącej X Edycji Cyklu wykładów i warsztatów: CLARIN-PL w praktyce badawczej.

Wydarzenie to odbędzie się 25 i 26 września 2019 roku na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach wszystkich naukowców, dydaktyków, doktorantów i studentów zainteresowanych wykorzystaniem metod maszynowego przetwarzania języka naturalnego w badaniach humanistycznych i społecznych.

Warunkiem wzięcia udziału w warsztatach jest wypełnienie formularza rejestracyjnego (adres internetowy w dalszej części ogłoszenia). Warsztaty mają charakter bezpłatny, nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie w pracy z narzędziami służącymi do przetwarzania języka, konsorcjum CLARIN-PL pokrywa koszt przerw kawowych i lunchu dla uczestników.

Przewidujemy zajęcia poświęcone między innymi:
– narzędziom ekstrakcji informacji z tekstu
– narzędziom do tworzenia prostych charakterystyk statystycznych tekstu
– narzędziom analizy stylometrycznej
– leksykalno-semantycznym bazom danych (Słowosieć, Słowosieć Dwujęzyczna, Walenty)
– korpusom wielojęzycznym
– narzędziom do analizy mowy
– narzędziom do tworzenia, zarządzania i znakowania korpusów
– podstawowym narzędziom przetwarzania tekstu

Termin rejestracji to 16 lipca 2019 roku. Po tym dniu organizatorzy przeprowadzą kwalifikację zgłoszeń (jeśli osób zgłoszonych będzie więcej niż miejsc), której wyniki zostaną przekazane zainteresowanym osobom najpóźniej 20 lipca. Zapraszamy również do zapoznania się z:

 • materiałami z poprzednich warsztatów: LINK
 • krótką charakterystyką zajęć przygotowanych na warsztaty: LINK

Organizatorami warsztatów są:

 • Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 • Centrum Technologii Językowych CLARIN-PL

 • PolLinguaTec – Centrum Wiedzy CLARIN Technologii Językowej dla Języka Polskiego

Więcej informacji na temat działalności CLARIN-PL znajdą Państwo na stronie www.clarin-pl.eu.

Warsztaty “Narzędzia CLARIN-PL w badaniach naukowych w psychologii” – Uniwersytet SWPS w Poznaniu, 23-24 V 2019

Laboratorium Badań Narracyjnych Uniwersytetu SWPS w Poznaniu oraz PolLinguaTec: Centrum Wiedzy CLARIN-PL mają zaszczyt zaprosić na warsztaty “Narzędzia CLARIN-PL w badaniach naukowych w psychologii”.

W ostatnich latach nastąpił dynamiczny rozwój cyfrowych narzędzi przetwarzania języków. Konsorcjum uczelni tworzących CLARIN-PL dokłada wszelkich starań, by polscy badacze reprezentujący nauki humanistyczne i społeczne mieli dostęp do najnowszych rozwiązań technologicznych dostępnych dla języka polskiego. Ścisła współpraca między CLARIN-PL oraz zespołem Laboratorium Badań Narracyjnych Uniwersytetu SWPS w Poznaniu przyniosła szereg ciekawych doświadczeń i obserwacji, które udowadniają przydatność wspomnianych narzędzi w obszarze badań psychologicznych. Chcąc podzielić się nabytymi umiejętnościami, proponujemy Państwu udział w warsztatach. Ich celem jest zaznajomienie psychologów z najnowszymi usługami przetwarzania języka oraz możliwościami ich wykorzystania w pracach naukowych. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

miejsce: Uniwersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu, ul. Generała Kutrzeby 10, Poznań
data: 23-24 maja 2019

Zachęcamy do zaznajomienia się a z narzędziami NLP dostępnymi na stronie: http://ws.clarin-pl.eu/
Więcej informacji o Laboratorium Badań Narracyjnych Uniwersytetu SWPS w Poznaniu: http://badanianarracyjne.pl/
Więcej o konsorcjum i Centrum PolLinguaTec: www.clarin-pl.eu
Prezentacje i instrukcje z poprzednich edycji warsztatów: http://clarin-pl.eu/pl/mediateka/

Zainteresowanych udziałem w warsztatach prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

W przypadku pytań prosimy o kontakt: lbn@badanianarracyjne.pl

IX Cykl wykładów i warsztatów: CLARIN-PL w praktyce badawczej (Toruń)

Centrum Technologii Językowych CLARIN-PL informuje o 9. edycji Cyklu wykładów i warsztatów: CLARIN-PL w praktyce badawczej, która będzie miała miejsce

16-17 listopada 2018 roku na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach wszystkich naukowców, dydaktyków, doktorantów i studentów zainteresowanych wykorzystaniem metod maszynowego przetwarzania języka naturalnego w badaniach humanistycznych i społecznych.

Warunkiem wzięcia udziału w warsztatach jest wypełnienie formularza rejestracyjnego (adres internetowy w dalszej części ogłoszenia). Jest to ostateczna rejestracja, nie przewidujemy drugiej tury zapisów.

Warsztaty mają charakter bezpłatny, nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie w pracy z narzędziami służącymi do przetwarzania języka.

Do wzięcia udziału w zajęciach zapraszamy przede wszystkim osoby, które chciałyby w swoich badaniach wykorzystać aplikacje i zasoby oferowane przez konsorcjum CLARIN-PL. By dostosować program do Państwa potrzeb, w formularzach rejestracyjnych znajdują się pytania dotyczące zagadnień, którymi się Państwo zajmują. Prosimy o syntetyczne odpowiedzi:

https://docs.google.com/forms/d/1rE6drq85ZDedCTiKlHv4UJqIHotz0YOsQo14LIQplPE/edit?usp=sharing

Ostateczny termin rejestracji to 05 listopada 2018 roku. Po tym czasie organizatorzy przeprowadzą kwalifikację zgłoszeń, której wyniki zostaną przekazane zainteresowanym osobom najpóźniej 08 listopada. Program jest dostępny pod linkiem: https://drive.google.com/file/d/1C0WtzPZm2gqzZAThYmlEDkFEAwW-yt0N/view

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w zajęciach warsztatowych oraz dyskusjach w trakcie trzech przerw kawowych przewidzianych w programie.

Tematyka zajęć warsztatowych będzie dotyczyła między innymi:

   • tworzenia, udostępniania i zarządzania korpusami tekstowymi (repozytorium DSpace, platforma Next Cloud, system Inforex, Korpusomat)
   • charakterystyki oraz sposobu wykorzystania cyfrowych zasobów leksykalnych (wielki słownik relacyjny Słowosieć, Słowosieć dwujęzyczna, słownik walencyjny Walenty)
   • zagadnień związanych z korpusami równoległymi i konwersacyjnymi (Spokes, Paralela, wielojęzyczne korpusy równoległe)
   • wykorzystania cyfrowych narzędzi służących do wydobywania informacji z tekstu, tworzenia analiz stylometrycznych, grupowania tekstów, ustalania autorstwa, przygotowywania prostych statystyk (LEM, WebSty, Liner2)
   • narzędzi i zasobów do przetwarzania mowy; korpusów, segmentacji, rozpoznawania, analizy i transkrypcji mowy

Organizatorami warsztatów są:

– Wydział Filologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

– Katedra Filologii Angielskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

– Centrum Technologii Językowych CLARIN-PL

– Centrum Badań nad Ewolucją Języka (CLES) UMK (http://cles.umk.pl/)

VIII Cykl wykładów i warsztatów: CLARIN-PL w praktyce badawczej (Wrocław)

 

Centrum Technologii Językowych CLARIN-PL pragnie poinformować o kolejnej edycji Cyklu wykładów i warsztatów: CLARIN-PL w praktyce badawczej, która będzie miała miejsce

19-20 czerwca 2018 roku na Politechnice Wrocławskiej

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach wszystkich naukowców, dydaktyków, doktorantów i studentów zainteresowanych wykorzystaniem metod maszynowego przetwarzania języka naturalnego w badaniach humanistycznych i społecznych.

Warunkiem wzięcia udziału w warsztatach jest wypełnienie formularza rejestracyjnego (adres internetowy w dalszej części ogłoszenia). Warsztaty mają charakter bezpłatny, nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie w pracy z narzędziami służącymi do przetwarzania języka.

Na warsztaty zapraszamy przede wszystkim osoby, które chciałyby w swoich badaniach wykorzystać aplikacje i zasoby oferowane przez konsorcjum CLARIN-PL. By dostosować program do Państwa potrzeb, w formularzu rejestracyjnym znajdują się pytania dotyczące zagadnień, którymi się Państwo zajmują. Prosimy o syntetyczne odpowiedzi:

Tematyka zajęć warsztatowych będzie dotyczyła między innymi:

   • tworzenia, udostępniania i zarządzania korpusami tekstowymi (repozytorium DSpace, platforma Next Cloud, system Inforex, Korpusomat)
   • charakterystyki oraz sposobu wykorzystania cyfrowych zasobów leksykalnych (wielki słownik relacyjny Słowosieć, Słowosieć dwujęzyczna, słownik walencyjny Walenty)
   • zagadnień związanych z korpusami równoległymi i konwersacyjnymi (Spokes, Paralela, wielojęzyczne korpusy równoległe)
   • wykorzystania cyfrowych narzędzi służących do wydobywania informacji z tekstu, tworzenia analiz stylometrycznych, grupowania tekstów, ustalania autorstwa, przygotowywania prostych statystyk (LEM, WebSty, Liner2)
   • narzędzi i zasobów do przetwarzania mowy; korpusów, segmentacji, rozpoznawania, analizy i transkrypcji mowy
   • planowania badań z obszaru nauk humanistycznych i społecznych wykorzystujących przetwarzanie języka naturalnego
   • innych aspektów przetwarzania języka naturalnego, które zostaną zgłoszone w formularzach rejestracyjnych przez uczestników

Ostateczny termin rejestracji to 13 czerwca 2018 roku. Po tym czasie organizatorzy przeprowadzą kwalifikację zgłoszeń (jeśli osób zgłoszonych będzie więcej niż miejsc), której wyniki zostaną przekazane zainteresowanym osobom najpóźniej 14 czerwca.

Organizatorami warsztatów są:

   • Centrum Technologii Językowych CLARIN-PL
   • Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania

Więcej informacji na temat działalności CLARIN-PL znajdą Państwo na stronie www.clarin-pl.eu. W zakładce „mediateka” dostępne są materiały z dotychczasowych warsztatów. Zachęcamy do zapoznania się z nimi.