Struktura

Jednostką zarządzającą CLARIN na poziomie europejskim jest konsorcjum państw o nazwie CLARIN ERIC, w którego skład wchodzą rządy poszczególnych państw oraz organizacje międzyrządowe. Podstawowym zadaniem CLARIN ERIC jest budowa, koordynacja i zarządzanie infrastrukturą CLARIN. Projekt CLARIN uruchomiony został dzięki finansowemu wsparciu Komisji Europejskiej, a obecnie jest w całości finansowany przez kraje członkowskie konsorcjum.

Członkami CLARIN ERIC jest osiem państw: Austria, Bułgaria, Czechy, Dania, Estonia, Holandia, Niemcy i Polska, oraz Unia Języka Niderlandzkiego. Ostatnio do CLARIN ERIC przystąpiła także Norwegia (przyjmując status obserwatora), a docelowo do CLARIN ERIC dołączyć mogą wszystkie kraje Unii Europejskiej oraz państwa stowarzyszone z Unią.

Poszczególne kraje członkowskie tworzą narodowe konsorcja, w których skład wchodzą uniwersytety, biblioteki, publiczne archiwa i inne instytucje badawcze zapewniające dostęp do cyfrowych zbiorów danych językowych oraz narzędzia do ich analizy. Członkowie CLARIN samodzielnie decydują o swoim wkładzie w tworzenie infrastruktury. Zobowiązani są jednak do wdrażania przyjętych standardów gwarantujących:

  • interoperacyjność narzędzi i zasobów tworzących CLARIN,
  • dostępność, wynikającą z publicznego udostępniania usług, oraz
  • trwałość (CLARIN jest infrastrukturą, a nie projektem ograniczonym czasowo).

Ponadto w ramach CLARIN funkcjonują dwie sieci:
1. sieć instytucji zainteresowanych współpracą z CLARIN i jego współtworzeniem a także
2. sieć indywidualnych użytkowników.

Podstawowym założeniem CLARIN jest zapewnienie użytkownikom dostępu do całości usług CLARIN, za pomocą jednej rejestracji. Rejestracja użytkowników zostanie uruchomiona wkrótce.