Inforex

Nazwa

Inforex – system do zarządzania korpusami tekstowymi w internecie

Opis

Inforex jest otwartym systemem sieciowym, służącym do zarządzania, przeszukiwania i analizowania zawartości wybranych korpusów zdeponowanych w repozytorium DSpace. Pozwala on użytkownikom nie tylko na wyliczanie podstawowych statystyk i list frekwencyjnych, ale przede wszystkim umożliwia tworzenie jakościowych danych językowych. Mogą one posłużyć jako podstawa do pogłębionej i usystematyzowanej analizy materiału badawczego. Dzięki zintegrowaniu z DSpace, możliwe jest szybkie eksportowanie danych na potrzeby badań korpusowych. 

System umożliwia wprowadzanie różnorodnych poziomów opisu (anotacji), zarówno tych dodawanych ręcznie przez użytkowników, jak i automatycznych, dodawanych z wykorzystaniem wbudowanych w system narzędzi do rozpoznawania określonych kategorii językowych (m.in. nazw własnych, wyrażeń czasowych). Ze względu na to, że dane przechowywane są na bezpiecznym serwerze, różne osoby zaangażowane w prace badawcze mogą współpracować ze sobą zdalnie, mając wgląd we wzajemne postępy pracy. Inforex daje możliwość wygodnego przeglądania i porównywania anotacji przeprowadzonej przez różne osoby pracujące nad danym korpusem (badanie zgodności). Ułatwia i usprawnia kontrolę nad postępami pracy przez czytelny system flagowania (oznaczania) opracowywanej zawartości. 

Inforex ułatwia jakościowe opracowanie danych, które mogą posłużyć jako materiał do badań korpusowych na gruncie językoznawstwa. Może też być użyteczny podczas badań lingwistycznych, socjologicznych, historycznych, medioznawczych, analizy dyskursu i procesów komunikacyjnych. Analiza wybranych cech lingwistycznych pozwala uchwycić w badanym materiale prawidłowości, które stać się mogą podstawą dla stworzenia bardziej uniwersalnych modeli.