Inforex

Nazwa

Inforex – system do zarządzanie korpusami tekstowymi w sieci

Opis

Inforex jest otwartym systemem sieciowym, służącym do zarządzania, przeszukiwania i analizowania zawartości wybranych korpusów zdeponowanych w repozytorium DSpace. Pozwala on użytkownikom nie tylko na wyliczanie podstawowych statystyk i list frekwencyjnych, ale przede wszystkim umożliwia tworzenie jakościowych danych językowych, które posłużyć mogą jako podstawa do pogłębionej i usystematyzowanej analizy materiału badawczego. Dzięki zintegrowaniu z DSpace, możliwe jest szybkie eksportowanie danych na potrzeby badań korpusowych.

System umożliwia wprowadzanie różnorodnych poziomów opisu (anotacji), zarówno tych dodawanych ręcznie przez użytkowników, jak i automatycznych, dodawanych z wykorzystaniem wbudowanych w system narzędzi do rozpoznawania określonych kategorii językowych (m.in. nazw własnych, wyrażeń temporalnych). Ze względu na to, że dane przechowywane są na bezpiecznym serwerze, różne osoby zaangażowane w prace badawcze mogą współpracować ze sobą zdalnie, mając wgląd we wzajemne postępy pracy. Inforex daje możliwość wygodnego przeglądania i porównywania anotacji przeprowadzonej przez różne osoby pracujące nad danym korpusem (badanie zgodności). Ułatwia i usprawnia kontrolę nad postępami pracy przez czytelny system flagowania (oznaczania) opracowywanej zawartości.

Inforex ułatwia jakościowe opracowanie danych, które mogą posłużyć jako materiał do badań korpusowych na gruncie językoznawstwa, a także badań lingwistycznych, socjologicznych, historycznych, medioznawczych, analizy dyskursu i procesów komunikacyjnych. Analiza wybranych cech lingwistycznych pozwala uchwycić w badanym materiale prawidłowości, które stać się mogą podstawą dla stworzenia bardziej uniwersalnych modeli.

Adres bibliograficzny publikacji przewodniej (w przypadku użycia Inforexa, prosimy o cytowanie tej publikacji):

Przykładowe zastosowania