KonText

Nazwa

KonText – narzędzie do tworzenia przeszukiwalnych korpusów języka polskiego

Opis

KonText to bezpłatna usługa sieciowa, integrująca wyszukiwarkę korpusową oraz możliwość tworzenia własnych korpusów tekstowych, automatycznie anotowanych w warstwie morfosyntaktycznej. Korpusy językowe, które sytuują się na wspólnej płaszczyźnie językoznawstwa korpusowego i technologii komputerowych, są ogromnymi zbiorami tekstów, znajdującymi szerokie zastosowanie m.in. w badaniach korpusowych, językoznawstwie stosowanym czy leksykografii. Korpusy językowe rozumiane są jako kolekcje tekstów, które mają na celu umożliwienie sprawnego wydobywania, klasyfikowania i weryfikowania informacji, dotyczących formalnej struktury języka, a także treści niesionej za jego pośrednictwem. Zastosowanie metod korpusowych przy wykorzystaniu odpowiednich narzędzi oraz cyfrowych baz danych umożliwia znaczne poszerzenie zakresu badań, wyeliminowanie czasochłonnego procesu ręcznej anotacji, prowadzenia manualnych statystyk itp. Przykłady zastosowań analiz korpusowych obejmują obliczanie częstości wystąpień słów, fraz i kolokacji; badanie najczęstszych kontekstów wystąpień słów lub fraz; badanie zmian języka w czasie, przy wykorzystaniu korpusów tekstów historycznych, badanie rzeczywistego wykorzystania języka przez jego użytkowników (korpusy dziedzinowe, korpusy obcojęzyczne).