Licencja korpusów IS PAN

LICENCJA

na wykorzystanie utworu

w projekcie CLARIN (Common Language Resources and Technology Infrastructure)

§ 1

(…)

§ 2

1. Licencjodawca oświadcza, że Utwory nie naruszają praw osób trzecich. Utwory zostały

przygotowane z poszanowaniem praw autorskich innych twórców.

a) przysługują mu majątkowe prawa autorskie do Utworów w zakresie objętym niniejszą

b) może rozporządzać majątkowymi prawami autorskimi do Utworów w zakresie niezbędnym do

zawarcia i wykonywania niniejszej umowy,

c) przysługujące mu majątkowe prawa autorskie do Utworów nie zostały zajęte w postępowaniu

d) nie istnieją żadne umowy lub porozumienia, które uniemożliwiają zawarcie i wykonanie

§ 3

Licencjodawca niniejszym udziela Licencjobiorcy nieodpłatnej licencji na wykorzystanie Utworów

dla potrzeb projektu naukowego CLARIN (Common Language Resources and Technology

Infrastructure, dalej „Projekt”), którego główne zasady zostały opisane na stronie internetowej clarin-

pl.eu. Licencjodawca oświadcza, że jest w pełni świadomy celu i sposobów wykorzystania Utworów

w ramach Projektu. Niniejsza licencja obejmuje prawo do wykonywania przez Licencjodawcę oraz

osoby, którymi Licencjodawca posługuje się przy realizowaniu Projektu, wszelkich czynności

niezbędnych dla stworzenia, opracowania, rozwijania oraz korzystania z korpusu powstałego z

wykorzystaniem Utworów w ramach Projektu i dotyczy następujących pól eksploatacji Utworów: (I)

utrwalania i zwielokrotniania Utworów dowolną techniką, z wyjątkiem druku, w związku z

tworzeniem, rozwijaniem, opracowaniem lub korzystaniem z korpusu; (II) digitalizacji Utworów; (III)

wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu Utworów; (IV) rozpowszechniania Utworów w

dowolny sposób i dowolnej formie, także bez materialnych nośników, w tym udostępnienia Utworów

użytkownikom końcowym korpusu; (V) publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia,

nadawania Utworów w związku z tworzeniem, rozwijaniem, opracowywaniem lub korzystaniem z

całości lub części korpusu; (VI) publicznego udostępniania Utworów w taki sposób, aby każdy mógł

mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności udostępniania w

sieci intranetowej oraz w Internecie za pośrednictwem interfejsu zapytań w związku z tworzeniem,

rozwijaniem, opracowywaniem lub korzystaniem z całości lub części korpusu; (VII) wykorzystywania

Utworów w oznaczonej w § 1 całości lub w częściach, w dowolnych zestawieniach i zbiorach.

Mając na uwadze cel korzystania przez Licencjobiorcę z Utworów, Licencjodawca zobowiązuje się do

niewykonywania przysługujących mu osobistych uprawnień autorskich, w szczególności zaś prawa do

rzetelnego korzystania z Utworów wskutek ich wykorzystania w ramach Projektu, oraz godzi się na

anonimowe rozpowszechnianie Utworów. W przypadku, gdyby Licencjodawca nie był twórcą

Utworów, lecz podmiotem wtórnie uprawnionym, złożone w poprzednim zdaniu oświadczenia mają

charakter zapewnienia, iż twórca Utworów nie będzie wykonywał przysługujących mu osobistych

praw autorskich oraz że godzi się on na anonimowe rozpowszechnianie Utworów.

§ 4

Niezależnie od udzielenia licencji na polach eksploatacji, o których mowa w § 3 powyżej,

Licencjodawca udziela również bezpłatnego zezwolenia na wykonywanie przez Licencjobiorcę

zależnego prawa autorskiego do wszystkich opracowań Utworów (tj. zezwolenia na korzystanie i

rozporządzanie opracowaniami Utworów), które ewentualnie powstałyby w związku z tworzeniem,

rozwijaniem lub korzystaniem z korpusu, na polach eksploatacji, o których mowa w § 3 powyżej, przy

czym zezwolenie takie wywiera skutki prawne, od chwili stworzenia danego opracowania, bez

konieczności składania jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń w tym zakresie.

§ 5

Licencjobiorca upoważniony jest do udzielania dalszych licencji (sublicencji) na korzystanie z

§ 6

Licencjobiorca uprawniony jest do przeniesienia całości lub części praw lub obowiązków

wynikających z niniejszej licencji na podmiot trzeci, w szczególności, jeśli podmiot taki powołany

został do dalszego tworzenia, rozwijania i zarządzania korpusem, a Licencjodawca niniejszym wyraża

§ 7

Niniejsza licencja udzielona zostaje Licencjobiorcy na czas określony, tj. od dnia podpisania niniejszej

umowy przez Licencjodawcę do dnia wygaśnięcia całości majątkowych praw autorskich do Utworów.

Mając na uwadze cel niniejszej licencji, Licencjodawca świadomie zobowiązuje się, iż do chwili

wygaśnięcia majątkowych praw autorskich do Utworów nie wypowie ani też nie odstąpi od niniejszej

licencji z jakiegokolwiek powodu. W przypadku, gdyby zobowiązanie to okazało się nieważne, strony

zgodnie ustalają okres wypowiedzenia niniejszej umowy na 20 lat – ze skutkiem na koniec roku

§ 8

Licencja udzielona na podstawie niniejszej umowy upoważnia Licencjobiorcę do korzystania z

Utworów na wskazanych w umowie polach eksploatacji bez żadnych ograniczeń terytorialnych.

§ 9

1. Licencjodawca oświadcza, iż Utwory stanowiące przedmiot Umowy nie są obciążone żadnymi

2. W przypadku skierowania przeciwko Licencjobiorcy roszczeń przez osoby trzecie z tytułu

naruszenia – w wyniku korzystania przez Licencjobiorcę z Utworów w zakresie określonym przez

niniejszą umowę – praw autorskich bądź innego roszczenia związanego z korzystaniem z

Utworów, Licencjobiorca zawiadomi o tym fakcie Licencjodawcę, który przyłączy się do

postępowania po stronie Licencjobiorcy, oraz zwolni Licencjobiorcę z odpowiedzialności w

§ 10

2. Sądem wyłącznie właściwym do rozstrzygnięcia sporów wynikających z niniejszej umowy

będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Licencjobiorcy.

§ 11

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zgody obu stron i zachowania formy

§ 12

Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla

każdej ze stron. Do umowy dołącza się jej wierne tłumaczenie na język angielski podpisane przez obie

strony, przy czym w przypadku wątpliwości wiążąca jest wersja polska umowy.

Dotyczy wykorzystanych w korpusie fragmentów następujących utworów:

 • Oleg Minkov, Król Bezsenek
 • Emilian Stanev, Łakomy niedźwiadek
 • Georgi Karasławow, Uczone myszy
 • Paulo Coelho, Jedenaście minut
 • Paulo Coelho, Alchemik
 • Paulo Coelho, Czarownica z Portobello
 • Paulo Coelho, Demon i panna Prym
 • Paulo Coelho, Na brzegu rzeki Piedry usiadłam i płakałam
 • Paulo Coelho, Piąta góra
 • Angel Wagenstein, Daleko od Toledo, czyli rzecz o Abrahamie Pijanicy
 • Angel Wagenstein, Pięcioksiąg Izaaka

Pozostałe utwory są udostępniane na licencji CC BY-SA 3.0