Nowy Morfeusz

Nazwa

Morfeusz 2 (Nowy Morfeusz) – analizator morfologiczny

Opis

Morfeusz 2 (także Nowy Morfeusz) jest opartym na słownikach analizatorem i generatorem fleksyjnym dla języka polskiego. Narzędzie umożliwia przeprowadzenie analizy fleksyjnej słów: wykonuje tagowanie oraz określa dla danego słowa formy wszystkich leksemów, których może ono być wykładnikiem. Warto zwrócić uwagę, że w procesie tym nie uwzględnia się kontekstu, w którym wystąpiło dane słowo. Przykładowo słowo “kosy” może odnosić się zarówno do formy dopełniacza liczby pojedynczej lub mianownika, biernika i wołacza liczby mnogiej rzeczownika “kosa”, jak i do mianownika, biernika i wołacza liczby mnogiej rzeczownika “kos” – Morfeusz 2 uwzględni obie te ewentualności. Narzędzie zapewnia także możliwość przeprowadzenia syntezy morfologicznej, czyli utworzenia wykładnika odmiany danej formy. W tym celu należy wpisać w pole tekstowe wybrany lemat.