Alfabetyczny spis usług

Nazwa

Opis

A

Interfejs Programowania Aplikacji

C

Proste narzędzie do klasyfikacji tekstów

Chunker

Porównywanie cech językowych korpusów

E

Kategorialny Parser Składniowo-Semantyczny

H

Baza najczęstszych połączeń wyrazów (PL/ANG)

I

System do zarządzanie korpusami tekstowymi w sieci

Narzędzie do wykrywania obcojęzycznych wtrąceń w tekście

K

Klasyfikator tematyczny tekstów WiKNN

Narzędzie do tworzenia przeszukiwalnych korpusów języka polskiego

L

Narzędzie do przetwarzania tekstów literackich

M

Narzędzie do wydobywania z korpusów kolokacji wielowyrazowych oraz tworzenia słowników jednostek leksykalnych

Morpho

Usługi do przetwarzania mowy

N

Narzędzia do rozpoznawania nazw własnych i wyrażeń temporalnych

Nowy Morfeusz

P

Wyszukiwarka polsko-angielskich anotowanych korpusów równoległych

Narzędzie analizy składniowej zdań w języku polskim

Periphraser

Zaimplementowana gramatyka LFG języka polskiego

Narzędzie do poprawy interpunkcji tekstu

R

Narzędzie do znajdowania słów kluczowych w tekście

Nazwa

Opis

S

Narzędzie do wyznaczania sentymentu krótkich fragmentów tekstu

Serel

Prosty tager, parser i rozpoznawacz nazw własnych dla wielu języków

Narzędzie do rozpoznawania relacji przestrzennych w polskich tekstach

Poprawa pisowni w tekście

Wyszukiwarka danych konwersacyjnych

Narzędzie do streszczania tekstów

T

Tager

Narzędzie do wydobywania terminów z korpusów

TF-IDF (z ang. TF – term frequency, IDF – inverse document frequency) jest narzędziem podstawowym, które wykorzystywane jest w bardziej złożonych aplikacjach (np. w WebSty).

Tokenizer

Narzędzie do modelowania tematycznego (topic modeling)

Txt clean

V

Verbs

Narzędzie do wyszukiwania zasobów i narzędzi językowych

W

Websim

Narzędzie do wyznaczania podobieństwa i grupowania tekstów

Wielojęzyczny Topic

Klasyfikator tematyczny dla tekstów polskich i angielskich

Wersja desktopowej aplikacji Wordnetloom, służąca do przeglądania Słowosieci

Algorytm przetwarzania języka naturalnego

WordnetViewer

Narzędzie do ujednoznacznienia znaczeń leksykalnych

Narzędzie do analizy wydźwięku emocjonalnego